Monday, 18 November 2013

You're a DICK

Đây là lời của cô bé trong phim WE BOUGHT A ZOO, có chỉnh sửa một chút chút xíu. Không nhằm vào một bạn nào, một cá nhân nào cả, nên đừng tự nhận vơ nhé.

'Hey Mister. Everybody here says that you're a DICK. I don't know what that means, but I believe that you ARE.'

No comments:

Post a Comment