Sunday, 3 November 2013

90 triệu

Dân chín mươi triệu ai Người lớn
Nước bốn ngàn tám mươi ba năm vẫn Trẻ con.


Bé Nguyễn Thị Thùy Dung - là công dân thứ 90 triệu dân của Việt Nam

No comments:

Post a Comment