Wednesday, 13 November 2013

Anti-corruption dialogue - Đối thoại chống tham nhũng

Bọn Tây chắc xỏ xiên nên muốn gọi cái seminar nàyAnti-Corruption Dialogue (Đối thoại chống tham nhũng) vì trong một cuộc đối thoại ắt phải có ít nhất là 2 bên, một cuộc đối thoại chống tham nhũng tại Việt Nam do Bộ Phát triển quốc tế Anh và Đại sứ quán Anh tài trợ mà một bên là bọn tư bản giãy chết bị buộc phải công khai, minh bạch do áp lực của thể chế dân chủ tư sản đa đảng không hẳn là loại trừ được hoàn toàn tham nhũng nhưng cũng khiến việc tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt, trở nên không phải dễ dãng, những vụ tham nhũng lớn, nếu bị phát hiện thì không thể bưng bít, còn bên kia là các thiết chế của Việt Nam đại diện cho cả hệ thống quyền lực chính trị quốc nội dưới sự lãnh đạo của đảng thì không rõ bên nào là tham nhũng đối thoại với bên chống tham nhũng, vì nếu hiểu đúng nghĩa, chỉ các thiết chế quyền lực mới có thể tham nhũng, còn người dân vừa không có nguồn lực (tiền) vừa không có quyền thì không thể tham nhũng.

No comments:

Post a Comment