Tuesday, 19 November 2013

ông có là đại biểu?

ông mang danh là đại biểu, và vẫn tiếp xúc cử tri trước hoặc sau mỗi kỳ họp.

còn trong khi họp thì chẳng nghe thấy ông nói năng gì.

nhưng đang giữa kỳ họp, lại thấy ông xách cặp công du ngoại quốc.

nhìn ông, người ta thắc mắc, không rõ ông có còn là đại biểu, hay ông là một thứ siêu đại biểu mà những gì diễn ra tại hội trường không ăn nhằm gì với ông, bởi có ngồi đó cũng chẳng thấy ông có ý kiến gì. không phải là ông không muốn đóng góp ý kiến, mà ông đã chỉ đạo từ bên trong từ lâu rồi, bây giờ ngồi đây ông chỉ cốt nghe xem người ta nói gì về những chỉ đạo của ông.

tuy nhiên, nếu ông là đại biểu, theo đúng nghĩa đại biểu như ở một số nước khác, họ không công càn vào kỳ họp, ở những nơi hội họp định kỳ thì họ chỉ đi công cán, hoặc đi nghỉ vào mùa đóng cửa, còn vào đúng kỳ họp họ bắt buộc phải ở nhà, chỉ được tiếp khách ngoại quốc tại nhà chứ không được bỏ họp mà vi vu nước ngoài nước trong như vậy.

No comments:

Post a Comment