Saturday, 2 November 2013

Hòn đất mà biết nói năng...

Ôi ông Nguyễn Sinh Hùng ơi, sao mà ông phán không thiêng thế. Giờ là năm 2013 rồi, Vinashin không phải là có lãi như ông 'tiên đoán' từ năm 2011, mà bây giờ Vinashin đã được chính thức báo tử, trở thành một (không biết có thể gọi là 'thực thể' được không vì làm gì còn nữa mà thực) defunct rồi.


No comments:

Post a Comment