Tuesday, 28 June 2011

what the hell is this

"...tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước..."

No comments:

Post a Comment