Wednesday, 8 June 2011

Đào Thái Tôn

Lưu lại đây mấy bài trên mạng về nhà Kiều học Đào Thái Tôn mới tạ thế.

http://vanhoanghean.vn/van-hoa-va-doi-song/cuoc-song-quanh-ta/2667-voi-anh-dao-thai-ton-chen-dua-nho-lai.html
http://vanhoanghean.vn/van-hoa-va-doi-song/cuoc-song-quanh-ta/2658-vai-ky-niem-voi-nha-kieu-hoc-dao-thai-ton.html

No comments:

Post a Comment