Saturday, 19 October 2013

Ông Đương nhiên

đành phải gọi ông như vậy vì chỉ trong một câu ngắn mà ông lặp đến hai lần từ 'đương nhiên', coi nó như một mặc định, một tiên đề trong toán học khiến đại bộ phận dân chúng ít học chỉ biết đến phép cộng, phép trừ hai số nhỏ hơn 10 thì không cách nào hiểu được những điều cao siêu như ông nói nếu ông không tìm cách diễn giải thật dễ hiểu cho quảng đại quần chúng có thể hiểu, nếu thế thì dân chúng sẽ hạnh phúc lắm lắm.

No comments:

Post a Comment