Wednesday, 23 October 2013

Ngọc Hoàng cũng chịu

Nghe mọi người đặt câu hỏi về thiên đường nơi hạ giới, Ngọc Hoàng chỉ biết chảy nước mắt mà khóc vì Ngài không đủ kiến thức và tầm nhìn để có thể luận về một thứ cao siêu như vậy. Ngài đành dựa (theo kiểu nghe hơi nồi chõ) vào những ý kiến cua những nhà lãnh đạo nơi hạ giới mà Ngài tin tưởng. Ngài khóc là phải vì một vị có trách nhiệm cũng chỉ ra trong vòng 87 năm nữa cũng chưa chắc đã đạt được cái gì cho tròn trịa.

No comments:

Post a Comment