Sunday, 13 October 2013

Đại tướng - trang chính thức của gia đình lập ngày 7.10.2013

facebook của gia đình Đại tướng:

https://www.facebook.com/VietNamVoNguyenGiap

No comments:

Post a Comment