Wednesday, 30 October 2013

Đinh Nhật Uy (2)

Mừng Uy thoát khỏi song sắt nhà tù, nhưng vẫn còn 15 tháng treo lơ lửng trên đầu.

No comments:

Post a Comment