Friday, 27 September 2013

Đồng chí Ngô Thời Nhiệm

Đồng chí Ngô Thời Nhiệm vào đảng năm nào? Bao nhiêu tuổi đảng? Sao không thấy sử sách nào ghi về điều này.


No comments:

Post a Comment