Friday, 6 September 2013

ngẫu sự

trông ra thằng thộn

khuôn mặt trì độn

đầu óc đần độn

nói năng lộn xộn

thân hình phì nộn

tài sản ngồn ngộn.


No comments:

Post a Comment