Friday, 6 September 2013

Nhật ký trong tù

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Nhật ký trong tù (1943-2013), có nhiều hoạt động kỷ niệm trong đó có hội thảo khoa học về quyển sách này. Theo tiểu sử chính thức của Hồ Chí Minh, trong khi sang Trung Quốc để tìm kiếm sự giúp đỡ cho cách mạng Việt Nam, ông bị chính quyền Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek) bắt và giam giữ từ tháng 8/1942 đến tháng 9/1943. Trong thời gian đó Hồ Chí Minh đã ghi lại cuốn Nhật ký trong tù (bìa dưới đây).

No comments:

Post a Comment