Monday, 9 September 2013

Điều gì đang xảy ra? What's happening?

Chuyện gì đang/đã/sẽ còn xảy ra ở Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An?

Các thông tin thật mâu thuẫn?

Ai sẽ là người giúp kiểm chứng thông tin?

No comments:

Post a Comment