Friday, 6 September 2013

ngẫu sự (2)

xét ra mọi đại hội chẳng bằng quyết định của một kỳ họp của một ủy ban thường vụ/trung ương.

mà mọi quyết định đều thua bố cu Tèo.

No comments:

Post a Comment