Friday, 6 September 2013

ngẫu sự (3)

cấp báo! cấp báo!

chí nguy! chí nguy!

quỹ lương hưu sắp cạn.

ơi các cụ về hưu.

ới những người sắp về hưu.

hãy làm gì để bảo vệ đồng lương hưu.

hiu hiu.

còm còm.

No comments:

Post a Comment