Monday, 23 May 2011

HÈN

Nói chỉ để mà nói, nói mà biết không có tác dụng gì, nói mà biết không có người nghe.

http://zung.zetamu.net/2010/12/v%E1%BB%81-h%C6%B0u-r%E1%BB%93i-ta-noi-cho-ma-nghe-h%E1%BB%99i-th%E1%BA%A3o-gop-y-d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-d%E1%BA%A3ng-11/

No comments:

Post a Comment