Monday, 23 May 2011

công dân trung ương?

Có cả công dân trung ương và công dân địa phương nữa sao?

Đọc kỹ hóa ra trụ sở của trung ương để tiếp nhận đơn thư của công dân.

Trong thời gian 14-20.5 khi trụ sở không tiếp nhận thì người dân muốn đệ đơn khiếu nại, tố cáo biết đến đâu, gặp ai?

No comments:

Post a Comment