Sunday, 20 March 2011

Thứ trưởng Tư pháp mất trộm tại văn phòng

Trộm đột nhập Bộ Tư pháp, lấy đi khá nhiều tiền từ văn phòng Thứ trưởng Hoàng Thế Liên (Sửa tên cho đúng: Hoàng Thế Liên, thay vi Hoàng Thế Liêm). Vấn đề là tại sao trong văn phông của ông Liên lại có nhiều tiền mặt thế. Nếu là của công thì ông không có chức năng giữ tiền rồi. Còn nếu theo tin đã đưa, đó là tiền cá nhân thì tại sao ông lại để ở cơ quan, có phải tại ở nhà ông không có chỗ an toàn hoặc không có người đáng tin cậy để cất giữ số tiền này hay sao?

1 comment:

  1. Xem thêm bài này http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2011/3/146639.cand cho thấy các nguyên nhân tại sao trộm hay đột nhập các văn phòng mà thiếu một lý do là các văn phòng tuy canh phòng sơ hở như vậy nhưng lại là nơi cất giữ nhiều tiền, bạc, đồ quý dê "khoắng" như vậy, làm gì mà các chú đạo chích chẳng hay nhòm ngó.

    ReplyDelete