Thursday, 17 March 2011

Nhanh thật!!!

,CAVN giỏi thật, đúng như tinh thần bài lần trước, kẻ đưa tin đồn về tiền mệnh giá 1,000,000 VND đã bị bắt giữ. CAVN hành động nhanh và chính xác thật.

No comments:

Post a Comment