Wednesday, 30 March 2011

Phiên cuối

QH họp phiên cuối ngắn gọn (21.3-29.3) cứ tưởng sẽ chẳng có gì để nói, tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ thì có gì, chắc là vỗ tay hoan hô cả, nào ngờ vẫn có các bác quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho đến giờ phút cuối của nhiệm kỳ.
http://www.na.gov.vn/tailieukyhop/Ky9khoaXII/BienBan26-3c.doc

No comments:

Post a Comment