Thursday, 17 March 2011

Không & Cấm

Về biển báo mà ta thường bắt gặp nhưng không mấy ai để ý: Cấm quay phim, chụp ảnh... Cấm đổ rác... Cấm đái bậy...

Ngày xưa, có người còn nghĩ chữ CẤM không đủ mạnh, nên còn muốn dùng chữ CẤM KHÔNG ĐƯỢC cho nó mạnh thêm, nhưng nghe có người nói CẤM KHÔNG ĐƯỢC là PHỦ ĐỊNH của PHỦ ĐỊNH, tức là CHO PHÉP, vì thế đành chỉ dùng mỗi chữ CẤM.

Tại sao phải đặt vấn đề ra đây? Vì nếu là quy định của pháp luật, không cho phép thì chỉ một chữ KHÔNG cũng đủ, nếu có vi phạm thì cứ theo luật mà xử. Nếu không thuộc quy định của pháp luật, tức chỉ là của một người, một tổ chức, hoặc một cộng đồng, v.v. tức là không có sự ràng buộc pháp lý thì chữ KHÔNG lại càng thích hợp vì ở đây nội dung thông báo kêu gọi mọi người hợp tác, sẽ dễ dàng nhận được sự hợp tác của mọi người. Bằng không cứ dùng mệnh lệnh tưởng là cho strong nhưng thực sự sẽ gây phản ứng tiêu cực, chống đối mà thôi.

Hãy khởi đầu từ nói KHÔNG với chữ CẤM. CẤM KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CHỮ CÁM. Hì.

No comments:

Post a Comment