Monday, 21 March 2011

Hoàng Tụy

Đã có nhiều bài viết về H.T., tuy nhiên qua bài này H.T. cho biết quan hệ ruột rà (cậu-cháu) giữa H.T. và Trung Niên Thi Sĩ họ Bùi tên Giáng tục gọi Bàng Giúi.

No comments:

Post a Comment