Friday, 11 June 2010

Về ĐSCT (01)

Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng nói ĐSCT không ai mặn mà (tức là no-one interested) làm BOT (Build-Operate-Transfer Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao) vì không khả thi, thế mà Nhà nước làm lại thấy khả thi.
Vẫn Bộ trưởng GTVT nói về làm đường HCM hiệu quả giao thông đúng là không có. Làm đường mà không có hiệu quả giao thông thì còn hiệu quả gì nữa đây?
Liệu những gì giải trình của Bộ trưởng về tính toán sai đem lại kết quả không như mong muốn (dân gian gọi là tính cua trong lỗ) của Vinashin có thể áp dụng cho đầu tư ĐSCT hay không?

No comments:

Post a Comment