Monday, 21 June 2010

Dân mình sáng tạo?

Dân mình thật sáng tạo.

Dân sáng tạo khi administration đã không làm đủ phần việc của administration. Và khi không có đầu tư của administration thì người dân ở tình thế bị buộc phải nghĩ cách.

No comments:

Post a Comment