Sunday, 27 June 2010

ĐBQH tiếp xúc "đại diện cử tri"

Link này cho thấy liên hệ khá thú vị giữa ĐBQH được coi là đại biểu của nhân dân thông qua "đại diện cử tri" - một phạm trù không có trong luật pháp. Đoạn sau đây rất tiêu biểu:

"Họ mời những người thuộc thành phần cơ bản và những người già như chúng tôi cho yên tâm", ông Quang nói. Thực tế, thành phần tham gia các buổi tiếp xúc cử tri lâu nay hầu hết là những người đã nghỉ hưu.
Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng từng nói có một điều tréo ngoe trong công tác tiếp xúc cử tri hiện nay là ĐBQH thì phần nhiều kiêm nhiệm, còn cử tri lại “chuyên trách”.
Thậm chí, để đảm bảo mời đúng "đại cử tri", không ít người phải qua các vòng "soát giấy mời" cực kỳ nghiêm ngặt.
Nói như ông Hoàng Ngọc Khôi (quận Cầu Giấy) trong buổi tiếp xúc với Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng mới đây, thì từ lúc gửi xe vào đến Hội trường, ông phải qua ba vòng soát giấy mời.

No comments:

Post a Comment