Monday, 21 June 2010

ĐSCT (4)

Cuối cùng thì QH đã tạm thời bác ĐSCT, chưa biết khi nào QH sẽ thông qua chỉ biết dự án này đã không được QH thông qua dù chỉ là chủ trương. Tạm đặt dấu chấm cho vụ này ở đây.
Lưu lại nội dung phiếu thăm dò ĐBQH.
Đã một thời chúng ta "duy ý chí", bây giờ mà "duy ý chí" sẽ được coi là lỗi. Nhưng thay đổi ngôn từ và gọi là "quyết tâm chính trị" (political reserve) nghe sao mà nó cao cả, chứ về bản chất thì đâu có khác gì "duy ý chí".

No comments:

Post a Comment