Friday, 11 June 2010

Về ĐSCT (02)

Chỉ cốt lưu lại đây để ghi nhận các nhân vật có trách nhiệm nói gì về ĐSCT, hai Bộ trưởng chủ chốt về vụ này là GTVT (chuyên ngành) và Tài chính (tiền nong/ngân sách) đã đồng thuận rồi. Nhưng ông Ninh cũng phải thừa nhận dự án này không có (tuy không nói thẳng là không có mà dùng uyển ngữ - eulogy) hiệu quả kinh tế.

No comments:

Post a Comment