Monday, 21 June 2010

máy phát điện

dân mua máy phát điện, dân bám dây qua sông, dân đi xe máy đầy đường v.v. đều là biểu hiện sự thiếu vắng của administration, người dân sẽ không ngồi chờ administration mà đành phải tự mình lo cho mình.

No comments:

Post a Comment