Friday, 11 June 2010

Nhân vật của năm


Trần Tiến Cảnh! Ông là ai? Ôi tự hào về ông quá vì chỉ bằng một phát biểu của ông mà chỉ số IQ của người dân xứ này đã tự hào được lọt vào hàng trên trong bảng xếp hạng thế giới, nếu có một bảng xếp hạng như vậy.

No comments:

Post a Comment