Thursday, 8 April 2010

Bộ trưởng không điều hành

Không phải là Bộ trưởng không bộ (Xuân Thủy), và cũng chẳng phải Bộ trưởng từ nhiệm, Bộ trưởng này được Quốc hội bầu nhưng bữa nay không điều hành, không rõ trước nay có như vậy bao giờ không, người điều hành thay Bộ trưởng có phải chịu trách nhiệm gì không, từ nay đến hết nhiệm kỳ thì ai sẽ là người chịu mọi trách nhiệm ở Bộ cũng như báo cáo trước Quốc hội, quốc dân.

1 comment:

  1. Bộ trưởng là do Quốc hội phê chuẩn. Theo đường link ở đây http://vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Chieu-nay-mien-nhiem-Bo-truong-Giao-duc-916320/ thì chiều 16.6 Quốc hội mới bỏ phiếu, và chắc 100% là đồng ý để miễn nhiệm NTN khỏi chức Bộ trường GD-ĐT, nhưng từ tháng 4/2010 đến nay thì có thể hiểu Bộ trưởng đã tự ý từ nhiệm trong khi không hề có người mới được bổ nhiệm thay thế và từ lúc đó đến nay thì quyền điều hành Bộ GD-ĐT thuộc về một Thứ trưởng còn ông NTN về danh nghĩa cho đến chiều nay mới sẽ thôi chức Bộ trưởng.

    ReplyDelete