Wednesday, 7 April 2010

Xử lý vụ nhà báo bị hành hung

Đúng. Cần xử lý để nhà báo được hành nghề theo pháp luật cho phép. Nhưng, sao lại là Ban Tuyên giáo mà không phải là một cơ quan khác?

No comments:

Post a Comment