Wednesday, 7 April 2010

ĐBQH Nguyễn Tiến Dĩnh

Còn đại biểu này thì có lẽ nên nghỉ để làm chuyên môn hơn là làm đại biểu nhân dân.

No comments:

Post a Comment