Wednesday, 7 April 2010

ĐBQH Nguyễn Đình Liêu

Đại biểu này cần được đề cử lại. Khá thú vị mối quan hệ giữa đại biểu T.W và địa phương trong cùng một tỉnh.

No comments:

Post a Comment