Wednesday, 7 April 2010

ĐBQH Nguyễn Văn (Rạng) Đông

Các nơi khác nên học tập Bình Thuận khi tiếp xúc cử tri.

No comments:

Post a Comment