Wednesday, 7 April 2010

ĐBQH Nguyễn Minh Hà

Hoan hô đại biểu nói thật. Đùa mà thật.

No comments:

Post a Comment