Wednesday, 7 April 2010

ĐBQH Triệu Đình Sinh

hoan hô đại biểu nói thật: câu chuyện cơ cấu. ngoài ra, làm ĐBQH mà không còn thời gian rèn luyện thân thể thì thiệt thòi quá.

No comments:

Post a Comment