Wednesday, 7 April 2010

Giải quyết tắc đường đô thị

Hoan hô Hà Nội. Đề nghị các địa phương khác cũng có kế hoạch, lịch trình rõ ràng để nhân dân tiện đường sinh hoạt và thêm tin tưởng quyết tâm của cấp lãnh đạo.

No comments:

Post a Comment