Wednesday, 7 April 2010

ĐBQH Trần Văn

Mới chỉ là một cán bộ tốt của Đảng chứ chưa thể hiện là một đại biểu tốt của dân.

No comments:

Post a Comment