Wednesday, 7 April 2010

ĐBQH Phùng Đức Dinh

Đọc lại thì không phải đại biểu nói như thế, mà do người viết bài đặt tựa như thế. Đúng ra, đại biểu đó "mỗi vai một chức" đấy chứ, làm gì có "một vai hai chức"? Còn có căng thì nhân dân đã tin tưởng thì đại biểu phải cố thôi.

No comments:

Post a Comment