Tuesday, 17 December 2013

thế chấp

đây là dịch vụ tín dụng chui.

vì khi xét hồ sơ tín dụng, các ngân hàng không bao giờ nhận thế chấp thẻ đảng, hay thẻ ngành công an.

những người này đã bị lừa vì quá tin vào tấm thẻ đảng, tấm thẻ ngành công an, mà không nghĩ rằng khi nhận thẻ đảng, hay thẻ ngành, tức là vật thế chân không có giá trị gì về tiền, tức là họ đã chấp nhận cho vay bằng tín chấp, mà đã gọi là tín chấp, tức dựa trên niềm tin, lại còn phải cầm cố cả thẻ đảng hay thẻ ngành công an thì chỉ là cách dùng cái giấy không có giá để chống đỡ cho niềm tin sau đó sẽ được biết là bị đặt nhầm người, nhầm chỗ.

http://www.nguoiduatin.vn/the-dang-the-cong-an-cam-duoc-ca-ty-dong-a118562.html

No comments:

Post a Comment