Tuesday, 10 December 2013

Nghiên cứu của ĐSQ UK

Có thời gian thì đọc văn bản này.

http://113.171.224.209/videoplayer/BaoCaoPhanHoi_Completed_UK.pdf?ich_u_r_i=8a44e42cdae6fba0c20546afc32529a4&ich_s_t_a_r_t=0&ich_e_n_d=0&ich_k_e_y=1345128910751663062411&ich_t_y_p_e=1&ich_d_i_s_k_i_d=10&ich_u_n_i_t=1

No comments:

Post a Comment