Tuesday, 17 December 2013

ông này làm nhầm nghề

chánh thanh tra sở y tế sao lại tham gia vụ giải tỏa đến nỗi dùng cuốc bổ vào đầu dân.

http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/video/13-video-gay-sung-sot-cong-dong-nam-2013-2924491-p12.html

No comments:

Post a Comment