Tuesday, 17 December 2013

con người mới

đây có lẽ là một phần nào kết quả cuộc vận động xây dựng con người mới.

http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/video/13-video-gay-sung-sot-cong-dong-nam-2013-2924491-p15.html

No comments:

Post a Comment