Tuesday, 10 December 2013

ADIZ

Air Defence Identification Zone (ADIZ) hay Vùng nhận diện hàng không mới công bố của Trung Quốc là sự ngang ngược mới của nhà cầm quyền Trung Quốc thể hiện nhẵng tham vọng không bao giờ thỏa mãn của nhà cầm quyền Trung Quốc về chủ quyền, lãnh thổ. Thế giới đang nhìn vào phản ứng bằng lời nói và hành động của các nước có xung đột lợi ích như Nhật Bản, Hàn Quốc hay đồng minh chung của hai nước này, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment