Tuesday, 18 February 2014

Tức cảnh

Từ bao giờ người ta ôm nhau nhảy nhót trước tượng đài của Người.

Tùy tiện bày hàng, ăn quà, rồi đẽo đục trước tượng đài của Người.

Nông dân bỏ hàng vạn mẫu ruộng trong khi Nông thôn mới đang hình thành.

Nghỉ Tết cả chục ngày, hàng trăm tai nạn, hàng trăm người chết.

Sau Tết là lễ hội từ Bắc chí Nam.


No comments:

Post a Comment