Friday, 21 February 2014

Suy ngẫm

Một chế độ toàn trị hướng đến sự kiểm soát và lãnh đạo tuyệt đối đối với mọi mặt của đời sống xã hội, không chấp nhận các ý kiến khác với đường lối định sẵn, do đó không thừa nhận sự tồn tại của các đảng, các phe phái, và kể cả các nhóm nhỏ 'đối lập'. Mặc định với ý tưởng về một xã hội không có đối lập, trong thực tế họ đã đặt những phần còn lại của xã hội không thuộc nhóm lãnh đạo vào thế đối lập. Các tầng lớp nhân dân dù không muốn đã bị nhóm lãnh đạo phân định là đối lập, mọi đóng góp ý kiến đối với chính sách nếu không phải là tung hô hay ủng hộ chính sách sẽ bị coi là lệch lạc, không có thiện ý, thậm chí là thù địch và phản động.

No comments:

Post a Comment