Friday, 23 August 2013

Now I need a drink

Đọc reference về mnemonic trên wikipedia, có câu mnemonic này, chép lại đây tặng bạn Nhã Thuyên:

Now I need a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics.

Hãy quên đi nội dung câu này liên quan đến số Pi, và vì thế bạn Nhã Thuyên có thể tùy ý thay đổi một vài từ trong câu (ví dụ 'quantum mechanics', hoặc 'a drink'):

Now I need a drink (a curse etc) ... after the heavy lectures involving my MA dissertation.

No comments:

Post a Comment