Tuesday, 6 July 2010

Proletariat


Quốc hội thì còn có người ngoài Đảng, còn TW tức là đảng viên cấp cao rồi, mà lại có tài sản lớn thì chất vô sản chắc không còn, trích: ngay trong trung ương hay ngay trong quốc hội này cũng có người đã trình bày có tài sản rất lớn, rất nhiều... (Ông Trần Văn Truyền)

No comments:

Post a Comment